I Koncert fortepianowy „polski”

Czas: 25'
Części utworu: Allegro ben moderato / Andante / Allegro scherzando
Instrumentacja: 1121 2110 tmp batt (2 esec) pft archi
Rok: 1951

Dzieło zostało napisane ze specjalnym uwzględnieniem przeznaczenia pedagogicznego, dla wypełnienia luki między wielkimi wirtuozowskimi koncertami przeszłości, a koncertami nowoczesnymi, często zbyt indywidualistycznymi. Utwór z polskimi elementami ludowymi o klasycznej formie koncertu.

Część I (Allegro ben moderato), zbudowana na dwóch kontrastujących tematach, jest typową formą allegra sonatowego z popisową, wirtuozowską kadencją. Temat pierwszy „kurpiowski” odznacza się żywością rytmiczną i pogodnym nastrojem, podczas gdy temat drugi, liryczny, jest stylizacją popularnej pieśni ludowej Hejze ino, fijołecku leśny. Obydwa tematy ulegają różnorakim przetworzeniom. Wesołą, żywą kodę poprzedza szeroko rozbudowana, wirtuozowska kadencja solowego instrumentu.

Część II (Andante), o charakterze lirycznym, jest zbudowana w trzyczęściowej formie pieśniowej. W częściach skrajnych dominuje zabarwiony ludową nutą liryzm, podczas gdy część środkowa ma charakter bardziej dramatyczny.

Część III (Allegro scherzando), zbudowana w formie ronda, ujmuje słuchacza pogodnym nastrojem i nawiązującą do polskich tańców ludowych rytmiką. Główny temat tej części wypływa z tańców mazurka i oberka, temat drugi zaś z krakowiaka, dając soliście wdzięczną rolę i efektowne zakończenie Koncertu.