Wycinanki z morskiej pianki (II)

Jest to maÅ‚a kantata na 3-gÅ‚osowy chór dzieciÄ™cy z fortepianem do słów WÅ‚odzimierza SÅ‚obodnika. Jest to druga wersja utworu Wycinanki z morksiej pianki (I) – na 3 gÅ‚osowy chór dzieciÄ™cy i kwintet dÄ™ty, w transkrypcji na fortepian. TÄ™ wersjÄ™ utworu, sÅ‚użącÄ… jako pomoc przy nauczaniu chórzystów, stosowano również podczas wystÄ™pów wszÄ™dzie tam, gdzie byÅ‚y trudnoÅ›ci w skompletowaniu profesjonalnego kwintetu dÄ™tego. W ilustrowaniu tekstu poetyckiego fortepian nie dorównywaÅ‚ jednak kwintetowi dÄ™temu.