Åšpiewy o Warszawie – na chór mÄ™ski i organy

Jest to kantata na chór mÄ™ski i organy powstaÅ‚ana zamówienie i dedykowana Warszawskiemu Chórowi „Harfa” na 75-lecie istnienia. W jej skÅ‚ad wchodzÄ… nastÄ™pujÄ…ce części: Na herb miasta Warszawy / Na powstanie Krakowa i Warszawy / Panorama Warszawy / Pierwsza przechadzka / Warszawa zgruzowstaÅ‚a / Wielka radość w Warszawie / Moje najbliższe. 

Kompozycja ma formÄ™ szeregowÄ… A-B-C-D-E-F-A’. Jest apoteozÄ… miÅ‚oÅ›ci do swego miasta bohatera, ucieleÅ›nieniem najwiÄ™kszych cnót ogólnoludzkich, a przede wszystkim cnót polskich. Åšrodki formotwórcze przystÄ™pne i adresowane do chórów amatorskich. W utworze zostaÅ‚y wykorzystane teksty poetów wybranych z antologii Cztery wieki poezji o Warszawie Juliusza Wiktora Gomulickiego (PIW Warszawa,1974).

SÄ… to w kolejnoÅ›ci poszczególnych części utworu: Zygmunt Laukowski, Alojzy FeliÅ„ski-Rodoć, StanisÅ‚aw BaliÅ„ski, Leopold Staff, WÅ‚adysÅ‚aw Broniewski, Konstanty Ildefons GaÅ‚czyÅ„ski i Tadeusz Kubiak. Druga wersja utworu powstaÅ‚a w transkrypcji na orkiestrÄ™ symfonicznÄ… – Åšpiewy o Warszawie – na chór mÄ™ski i orkiestrÄ™ symfonicznÄ….